Teatro dienos proga artistai prabilo personažų lūpomis
Įkelta:
2021-03-27
Nuotrauka
TVK nuotrauka
Nuotraukos autorius:
TVK nuotrauka

Tauragės liaudies teatro 2020-ieji metai buvo ir jubiliejiniai – 60-ieji. Įvyko daug įvairiausių renginių, išleista režisierės knyga apie teatro gyvenimą scenoje ir už jos sienų, metų pabaigoje nufilmuotas spektaklis „Stot! Teismas eina!“, kuriame vaidina beveik visi teatro aktoriai. Įrašas lieka teatro aukso fonduose ir artistų šeimų archyvuose. Režisierė prisipažįsta – išgirdusi ką nors sakant, kad „visi pavargę“ arba „visiems dabar sunku“, garsiai viena kalba, jog neverta teatro ir visų su visais tapatinti ir lyginti. Nes ir šiemet teatras  ieško naujų bendravimo formų, filmuojasi, jungiasi repeticijoms per „Mesenger“ programėlę, mokosi tekstus. O Genovaitė, kaip visada, „laksto“ po miestą, užsuka pas visus, kas įsileidžia į vidų, visur gauna teatrui apčiuopiamos naudos, nes kitaip ir būti negali, nes tokia meile žmogui, kokią spinduliuoja Genovaitė, apdovanoti ne visi. O ir ji pati sako, kad per „sunkiuosius“ metus dar labiau pajuto, koks mylimas žiūrovų yra Tauragės liaudies teatras. 

– Tarptautinę teatro dieną, šiaip ar taip, lyg ir privalu teatralams paminėti. Ir tai darydavome visus dešimtmečius. Bet ne tam, kad reikia, o todėl, kad tai kaip bendra visų gimimo diena, kaip noras tą dieną kartu giliai įkvėpti ir kartu atsidūsėti. Šventai tikint, kad tai amžina, tikra, reikalinga. O kokia forma tai įvyksta, tada nebe taip ir svarbu. Svarbiausia, kad esam gyvi, sveiki, gyvenam kūryba ir meile žiūrovui. Teatras susideda iš žodžio, judesio, muzikos, scenografijos, šviesų... Sustoju prie Žodžio. Per tuos metus turbūt daug kas girdėjome jų daugiau negu bet kada. Na, pavyzdžiui, paskambinsi ir tylėsi, susijungsi vaizdu – vėl tylėsi... Juk taip nebus. O dar atsiversi feisbuką, oi kaip norėsi parašyt, kartais ir per daug nerinkdamas žodžių. Taigi, žodis ir gydo, ir žeidžia, ir praneša, ir prajuokina... O visi lietuviški žodžiai yra nepaprastai gražūs! Tik kalbant ir žiūrint kokiomis semantinėmis konstrukcijomis jie surišti ir kaip  siejasi vienas su kitu ryškėja, ką žmogus TUO nori pasakyti. O kiek tekstų per gyvenimą scenoje yra išmokę aktoriai! O kiek žodžių pasakyta! O kokių! Įdomią knygą galėčiau parašyti, kaip personažų žodžius aktoriai paskui pritaiko gyvenime, kaip mokame tame pačiame realiame mūsų teatro draugystės kelyje įdomiau, argumentuočiau diskutuoti, reikšti emocijas, šiaip papasakoti vienas kitam buitinę istoriją, kad ji tampa vos ne reikšmingiausia Istorija. Tad knygos apie kalbą nerašysiu, geriau kalbėsiu gyvai žiūrėdama į akis ir vis paplekšnodama per petį (kai leis liesti). O Teatro dienos proga artistai tekalba savo personažų lūpomis.

SU TARPTAUTINE TEATRO DIENA, GERIEJI ŽMONĖS! Ne visi pabuvojome scenoje apsivilkę personažo kostiumą, bet gyvenime visi suvaidinome ne vieną vaidmenį. Ir tai gražu. Svarbu, kad Žodis būtų tikras, – sako Genovaitė.

Vytautas Rimkevičius „Karaliui reikia paršiuko“. REŽISIERIUS, vėliau KALAVIJŲ NEŠIOTOJŲ VADAS – Gintaras ŽEMAITIS

„O publika garbingoji, šį vakarą atėjus čion!

Pamirški valandai kitai butus su patogumais,

Pamirški stambiablokinius namus,

Ir vandenėlį, gurgiantį jų kapiliarais, 

Pamiršk butus be patogumų

Ir jų kvapus, o moterys, tas virtuves pamirškit!

Mėgėjai šoferiai, pamirškit sankryžas ir autoženklus,

Gatves pamirškite visi, kad jos  yra.

Ir kvartalus, ir viską viską miestišką pamirškit

Mes jums vaidinsim karalius šįvakar.

Mes pradedam vaidinimą. Gesint šviesas!“

Mūs karalius – mūsų tėvas.

Mes sveikučiai kaip ridikai

Kaip ridikai

Mūs karaliaus garbei.

Kai pakelsim kalaviją,

Risis galvos kaip kopūstai,

Kaip kopūstai

Mūs karaliaus garbei.

Šlovė karaliui! Šlovė! Šlovė!“

Jonas Marcinkevičius. „Pasmerktieji“. INVALIDAS – Jonas DEDŪRA.

„Nekenčiu ponų. Mes vagiam, bet jie ne tiek privagia. Mano kaimynas ėst neturėjo ko, o dabar centre trijų aukštų mūrą pasistatė. Tai iš ko? Velnias jo dūšios nepirko, nemanyk. O ar vienas toks? Prisistatė namų, pilių, žalčiai, ir karaliauja. Tauta juos pasirinko. O kur jūs buvot, kai mes apkasuose gulėjom. Argi ne jūs kalti, kad mes nuplyšę, išbadėję, apkrėsti ligom, kad iš savo landynių saulės nematom? Ar ne jus reikėtų teisti, kad mes einam vogti. Ar jūs davėt mums mokslo, išsiauklėjimo, supratimo? Likom visų užmiršti, iš visur išvyti kaip pasenę šunys. Tu manai, kad aš, senatvės sulaukęs, nenorėčiau sėdėt savo gryčioje ir klausytis anūko klegesio. Ar tu gali tai padaryti? Ar tu gali atiduoti man mano koją?“

Aleksandras Fromas-Gužutis. „Gudri našlė“. Mokytojas BARSUKOVAS – Eugenijus KRIAUČIŪNAS

„Jei bogu, ne durna. Kad tik ta puodynė būtų nors nuo šešių gorčių. Tai tada - čiot vozmi,- nusipirkčiau ant savo vardo gerą žemės gabalą. Nu – tagda ne podchodi, – būčia sau ponas. Daba čia mūsų broliams tik ir gyvenimas. Ana, mano draugas Sabakinas, turėdamas penkis rublius, nusipirko dešimt valakų žemės, o aš turėdamas šešis gorčius sidabrinių rublių, va kiek galiu nusipirkti, – ūūūūū! Čia be plunksnos ir popieros nesurokuotų ir patsai gimnazijos direktorius. Tada būtų gana su tais lietuvių vaikais kamuotis. Kiek noriu, tu juos mokink rusiškai kalbėti, o jie vis savo, – nesupranui ir nesuprantu... Vot tiebia dudka! O kitas kalės vaikas nematant dar liežuvį parodo...ar špygą“.

Keturakis. „Amerika pirtyje“. Agota ir Vincas – Goda VIRBICKAITĖ ir Dainius JOKIMAITIS

VINCAS. O kur tavo tėvas išvažiavo, ko išvažiavo, – tu žinai?

AGOTA. Jisai taip tankiai važinėja...Ką žinai?

VINCAS. Tu, Agotuk, nežinai, o aš žinau. Aš dar kaip gyvas negirdėjau, kad tėvas savo dukterį taip parduotų? Jisai tave parduoti išvažiavo!

AGOTA. Mane parduoti?! Tai ir nupasakojo: o kaip jau jisai mane parduos?

VINCAS. Jisai tave parduoda su kūnu, su dūšia už du šimtu rublių.

AGOTA. Tai kas jisai tokis: jaunikis kokis, ar kas? Vincuti, dobilėli! Tik jau tu sakyki, ką žinai.

VINCAS. Juk tu žinai, kad tėvas vis pinigų ieško pasiskolinti. Tik jau nedaug dabar jam kas duoda. Dabar vienas jam duoda du šimtu, paskui dar kiek primes, tai jis užrašo jam viską, anas ateina čia į žentus ir jus visus šokdina. Tai dabar supratai?

AGOTA. Kad jisai nesulauktų, kad kokis pašlemėkas, iš kurio pasviečio atėjęs, čia mums ant sprando jodytų. Mudvi su mama jam šluotą paimsiva! Tai ką gi dabar man, Vincuti, daryti?

VINCAS. Šiandien tavo tėvas parsiveš iš to gaišenos už tavo kailį du šimtu rublių, tai padaboki ir stverki!

AGOTA. O paskui į Ameriką? 

VINCAS. O ar tu žinai, kur tėvas pinigus laiko? 

AGOTA. Kamaraitėj...

VINCAS. Žiūrėk, tėvas parvažiuoja!!!Bėgam!!!

Juozas Marcinkevičius. „Didysis geismas“. URŠULĖ – Zofija KOŠIENĖ

„O, žinot, motriškos, kas mūsų fermoj vyną sykį atsitika. Buva šėriks Jatulis. Gražus vyrs. Prijuka jis pry tokios Marės. Kur buvęs, kur nebuvęs, vis pry anos. Pasistata buteliuką. Išger.O po tam,- oi, anos mok, voi mok...Vyną sykį Jatulia pati nebeiškenti. Užpylė gera... O kap unc užmiga, pasiimi peilį. Šmakšt ir nupjovė... Nė pasiimti už ko neplika...Aš irgi... kap parvažiūsiu iš ligoninės, tai tam sava Petrui...“

Ištvanas Erkenis „Žaidimai su kate“. ERŽEBETA – Elytė LOVEIKIENĖ

„Dabar pasakosiu, kokios nuostabios sapne buvo mano laidotuvės. Į senatvę kažkaip ištįso mano veidas, nosis pasmailėjo. Ir visiems atrodė, kad pasidariau griežtesnė. O kai numiriau, tasai griežtumas kažkaip iš karto ir dingo. Netgi mano duktė Ilona pasakė; „Vargšelė, jai dabar neduotum tikrai daugiau kaip šešiasdešimt“. „O kakta tokia lygi, tarsi marmurinė,- tarė pardavėja. Ko ji čia atėjo? Kambaryje pilna pažįstamų, visi verkia, lenkiasi prie manęs, lyg norėdami ką pasakyti, bet, žinoma, dabar per vėlu...Kai grabą leido į duobę, ten, kur buvo palaidotas mano velionis vyras, kilo nedidelis sąmyšis. Viktoras Čeremlenis, ligi tol stovėjęs nuošaly net mano laidotuvėse nesugebėjo elgtis padoriai, staiga ėmė stumdyti žmones, prisigavo prie duobės krašto ir ėmė deklamuoti: „Brangioji, nepalik manęs! Sugrįžk, mano vienintele meile! Taip jisai staugė prie duobės, būtų į ją dar įkritęs, jei žmonės nebūtų sulaikę...

Katrina Paterson.  „Smarkuolė Gilė Hopkins“. GILĖ – Kamilė KADYTĖ.

„Laiškas! Gavau laišką iš mamos! „Mano brangioji Galadriele. Komitetas man parašė, kad tu išsikėlei kitur. O, kad tai būtų pas mane...Aš tavęs labai ilgiuosi. Bučiuoju. Kortnė“.Kortnė! Ji parašė!Ne, ne viskas. Čia dar yra! Adresas!.. Mamos adresas...Galiu ten nuvažiuoti! Per visą šalį...Į Kaliforniją! Ką daryti? Ką da-ry-ti??? Reikia pinigų…bilietui. Iš kur gauti pinigų? Kodėl šitaip? Kodėl kiti vaikai gali su mamom gyventi visą laiką?!Kvaili, žiopli vaikai, kurie netgi nelabai ir temyli savo mamas. O aš… Kodėl šitaip?! Kodėl kiti… o aš...“

Vidmantė Jasukaitytė „Golgotos vynuogės“. MOTERIS – Onutė BIKNERIENĖ

„Jeigu jūs esate mokytojas, kasdien matote dešimtis vaikų ir kai kurie jums nepatinka, žinokite, - jie nekalti. Gelbėkite juos nuo pikto, - tai yra jūsų pareiga ir pašaukimas. Kiekvieną sykį eidamas pas juos trumpam prisisėskite, užsimerkite, išvyskite mintimis saulę ir pats tapkite panašus į saulę. Tegul visa klasė prisipildo šviesos. Ir sakykite jiems mintimis: „Aš myliu jus, vaikai, aš myliu jus, vaikai, aš myliu jus, vaikai. Jūs ne vien mano mokiniai,- tegul jus moko ir ateities Kūrėjas, nes jūs ir Jo mokiniai. Tegul Jis padeda man jus mokyti. Tai jis siunčia man šią šviesą ir aš dalinuosi ja su jumis... o jei pajustumėte, kad nebeturite jėgų,- pasitraukite. Pagalvokite,- o gal jūs geriau galėtumėte vairuoti troleibusą?.. Blogai atlikdami mokytojo pareigas jau tarnaujate blogiui.“

Nikolajus DUMBADZE. „Sveiki, žmonės“, ZURIKO – Nojus MOCKUS

„Aš jau ne kaimo vaikinas Zurikela. Dabar aš suaugęs žmogus, įgijęs aukštąjį išsilavinimą. Mano diplome parašyta, kad aš, Zurabas Vašalomidzė, esu ekonomistas. Ir mano diplomas ir mano profesija galioja visoje respublikoje ir bet kurios kitos šalies mieste ir kaime.

Tad aš  gyvensiu ir dirbsiu savo gimtajame kaime, turėsiu namą, o kieme bus šuo Muradas. Aš turėsiu savo moterį Merę ir dvylika vaikų: vienuolika sūnų ir viena duktė. Aš dažnai važinėsiu į miestą ir atvešiu savo žmonai ir vaikams dovanų ir knygų. Ir senelei atvešiu tokių dovanų, kad ji verks iš džiaugsmo. Ir dėdėms Iliko ir Ilarionui atvešiu dovanų, o vėliau visus apgyvendinsiu pas save. Ir gyvensime mes kartu. Aš turėsiu daug vaikų, anūkų ir proanūkių. Mūsų bus daug, labai daug, visas kaimas. O vėliau mūsų bus dar daugiau, ir visas pasaulis bus mes.“

Juozas Erlickas. „Blinkuva“. PEČKUS – Vigantas UŽMIŠKIS.

„Norėčiau pasidalinti mintimis, ką mums davė šis vakaras. Gal profesionalams mano mintys pasirodys ir primityvokos... Ką padarysi. Bet man asmeniškai malonu, kad artistų mintyse ir jausmuose atsispindi ištisas pasaulis ir kartu jie nepraranda individualaus savitumo. Moraliniai aspektai herojų charakteristikose ne tik dominuoja – vis labiau stiprėja bendražmogiškieji momentai, tie idealai... pagavot mintį? Užsirašykit... Gal kas galvoja kitaip? Prašom.“

Iš kairės: Zenonas Komskis, Jonas Dedūra, Vigantas Užmiškis, Jonas Endriušaitis, Dainius Jokimaitis, Onutė Biknerienė, Zofija Košienė, Juozapas Bauža, Genovaitė Urmonaitė, Elytė Loveikienė, Vilmantas Tamoševičius, Nojus Mockus, Goda Virbickaitė, Giedrė Barakauskienė, Gintaras Žemaitis, Eugenijus Kriaučiūnas

 

Nuotrauka
Atėnė Ravinkaitė
Įkelta:
2021-05-03
Televizijos muzikos projekte „Lietuvos balsas. Vaikai“ dalyvaujančiai Atėnei Ravinkaitei sekasi: mergina šį sekmadienį iškovojo teisę pasirodyti projekto finale.
Nuotrauka
paukščiukas
Įkelta:
2021-04-28
Trečiadienio popietę „Tauragės žinių“ žurnalistams pavyko užfiksuoti retą vaizdą – į langą beldė paukštelis. Prieš nufilmuojant jis jau buvo keletą kartų trenkęsis į lango stiklą. Apie keistą paukščio elgesį pasiteiravome ornitologų.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotauka
Įkelta:
2021-04-25
Šiais laikais valgyti sveiką ir ekologišką maistą nebėra nei prabanga, nei mada. Kaip teigiama spaudai išplatintame pranešime, ekologiškų produktų galima rasti ne tik specializuotose parduotuvėse, bet ir daugelio prekybos centrų lentynose. Todėl, pasak Aldonos Čepulis, prekybos tinklo „Iki“ kokybės vadovės, ekologiškas maistas tampa nemažos dalies lietuvių pirkinių krepšelio dalimi. Tačiau spalvingos pakuotės su užrašais „pagaminta iš natūralių produktų“, „genetiškai nemodifikuota“ ar „ūkininkų produkcija“ ne visada reiškia, kad produktas išties yra ekologiškas. Tad kaip atskirti ir įsigyti tikrai ekologišką gaminį?
Nuotrauka
Pagramančio parko nuotrauka
Įkelta:
2021-04-24
Socialinė platforma „We love Lithuania“, pristatanti Lietuvą realiu laiku, publikuodama gausią ir išsamią vaizdinę medžiagą apie įvairias Lietuvos vietas ir iniciatyvas, pristato ir Tauragės rajono Pagramančio kraštą. Jei dar kažko nežinojote, neaplankėte, pabėgę nuo kasdienių darbų atraskite savo krašto lobius, pasimėgaukite gamtos grožiu ir tapkite ne tik stebėtojais, bet ir siūlomų edukacijų dalyviais.
Nuotrauka
stiklas
Įkelta:
2021-04-22
Balandžio 22-ąją minint Žemės dieną Lietuvoje ir pasaulyje siekiama atkreipti žmonių dėmesį į elgesio bei įpročių poveikį aplinkai. VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) praktika rodo, kad net ir maži kasdieniai sprendimai gali nulemti didelius pokyčius mūsų visuomenėje. Todėl šią dieną verta įsidėmėti tris pamokas, kurios padės gyventi švariau ir tvariau.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Atsibodo sėdėti namuose? Tauragės kultūros centras kviečia dalyvauti orientaciniame žaidime ,,Kaip gerai pažįsti Tauragę?“. Žaidimas vyksta nuo balandžio 16 iki 30 dienos, o dalyvauti jame gali visi – ir maži, ir dideli.
Nuotrauka
zuikis
Įkelta:
2021-04-11
Šiandien Lietuvoje, ir kitose krikščioniškose šalyse, švenčiamas Atvelykis. Tradiciškai šią dieną daugiausia dėmesio skiriama vaikams. Nuotaikingai Atvelykį pažymėjo Kunigiškių, Lauksargių, Dauglaukio​​​​​​​ ir Adakavo kultūros namų kolektyvai.
Nuotrauka
darom
Įkelta:
2021-04-10
„Su komanda ieškome savanorių. Gal tai tu? Visus metus sėdėjai namuose ir žiūrėjai „Netflix“? Metas užsidirbti keletą karmos taškų! Prisijunk prie „Darom“ savanorių bet kurioje savivaldybėje. Preliminari akcijos data gegužės 7–8 d.“ – taip prisijungti prie „Darom“ akcijos kviečia jos koordinatorė Tauragėje Deimantė Rimgailaitė.
Nuotrauka
takas
Įkelta:
2021-04-08
Šį pavasarį lankytojus pasitinka atnaujintas Pagramančio regioninio parko Lylavos pažintinis takas. Mišku vedantis takas yra už Pagramančio, jo ilgis – 2,5 km.
Nuotrauka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2021-04-05
Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka turi tradiciją kasmet rinkti metų knygą. Taigi ir šiemet, nors, kaip skelbia savo feisbuko paskyroje, visų mūsų įprastiniam gyvenimui dar sunku grįžti į vėžes, tradiciją ji tęsia ir skelbia jau aštuntojo konkurso „Tauragės metų knyga 2020“ pradžią. 
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-04-03
Velykos ir šiemet „karantininės“, tad bendruomenės jas švenčia savaip – puošia savo gyvenvietes įvairiomis velykinėmis dekoracijomis.
Nuotrauka
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2021-04-03
Lietuviai prisipažino daugiausiai neigiamų komentarų internete rašantys dėl kitų žmonių lyties arba amžiaus, – skelbia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 6 iš 10 žmonių, internete parašiusių neigiamų komentarų apie tam tikras visuomenės grupes (pavyzdžiui, moteris, vyrus, senjorus), sulaukia kitų interneto vartotojų pritarimo arba padrąsinimo.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-02
Vakar laidos prodiuseris Šarūnas Jasiukevičius „Praeities žvalgas“ laidos feisbuko profilyje pasidalino populiarios pažinčių svetainės ekrano nuotrauka, kurioje jo atvaizdas. Programėlėje „Tinder“ kažkas įregistravo profilį, naudodamas šio žinomo asmens atvaizdą. Prisistatydamas 32 m. vyru, nepažįstamasis iš Tauragės ieško pažinčių.
Nuotrauka
šuo
Įkelta:
2021-04-02
Seimo sprendimu, Lietuvoje nuo gegužės 1 d. įteisintas privalomas augintinių (kačių, šunų ir šeškų) ženklinimas poodinėmis mikroschemomis ir registravimas Gyvūnų augintinių registre (GAR), taip pat pritarta ir draudimui prekiauti gyvūnais augintiniais lauko sąlygomis ir turgavietėse. Gyvūno užkrečiamųjų ligų prevencijai jo ženklinimas ir registravimas yra vienas esminių veiksmų, kurį privaloma atlikti gyvūnui vieną kartą gyvenime, – praneša Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).
Nuotrauka
Vaikų literatūros skyriaus feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2021-04-02
Balandžio 2-oji – pasakininko Hanso Kristiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ši diena minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Šią dieną vyksta įvairūs vaikų literatūros renginiai, parodos, susitikimai su rašytojais. Šia proga staigmeną vaikams paruošė ir Tauragės B. Birutės Baltrušaitytės Tauragės vaikų literatūros skyrius.
Nuotrauka
margučiai
Įkelta:
2021-04-01
Kiaušinių dažymas Velykoms – viena smagiausių ir laukiamiausių pavasario pramogų, kuria mėgaujasi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad kiaušinių dažymo technikų yra įvairių – juos galima dažyti spalvotais dažais, marginti vašku, skutinėti arba dažyti natūraliai, naudojant įvairiais žoleles, svogūnų lukštus, burokėlių sultis. Tik nuo kiekvieno fantazijos ir norų priklauso, kuris dažymo būdas priimtiniausias.
Nuotrauka
Asociatyvi pixabay.com nuotrauka
Asociatyvi pixabay.com nuotrauka
Įkelta:
2021-03-28
​​​​​​​Glaudus ir šiltas ryšys su tėvais suteikia vaikui galimybę saugiai augti ir pilnavertiškai vystytis. Specialistų teigimu, vaiko prieraišumas susiformuoja per pirmuosius gyvenimo metus ir, jei sąlygos nesikeičia, išlieka toks pat, kol vaikas užauga. Paauglystė – didysis santykių išbandymų metas. Iki tol pirmenybę teikęs tėvų ir kitų šeimos narių draugijai, jaunuolis ima emociškai nuo jų tolti. Buvimas su draugais paaugliui tampa labai svarbia gyvenimo dalimi, jis ima aktyviai ieškoti bendraamžių bendrystės, siekia pritapti prie jų grupės. Ar reikia to baimintis? Kaip elgtis tėvams?
Nuotrauka
Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-03-25
Antroje savaitės pusėje orai sparčiai šils, šilčiausios bus penktadienio ir šeštadienio dienos. Tuo metu daug kur termometrų stulpeliai perkops 10 laipsnių ribą. Visgi, sekmadienį sulauksime drėgnesnių permainų, o šiluma truputį sumažės.
Nuotrauka
TMM nuotrauka
Įkelta:
2021-03-24
Artėjant didžiosioms pavasario šventėms įprasta tvarkytis ir gražintis. Jau puošiasi ir Tauragės meno mokykla  – jos prieigas papuošė milžiniškas margutis su jį aptūpusiais kiškučiais. Gražinamos ir Pilyje įsikūrusios Meno mokyklos patalpos.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ nuotrauka
Įkelta:
2021-03-22
Šią savaitę jau pakvips tikru pavasariu. Pirmomis dienomis dar bus vėsiau, tačiau nuo savaitės vidurio temperatūra sparčiai kils.
Nuotrauka
gervė
Gervė. Bronislovo Ambrozo nuotrauka
Įkelta:
2021-03-17
Iš pradžių gana veržliai, o dabar – kiek sulėtėjęs kelią skinasi pavasaris. Žiemą sutriuškinusi šilumos banga stabtelėjusi atsitraukė palikdama laiko gamtai pasiruošti naujam žingsniui atsinaujinimo link. Niekad šis metas nepasižymi tolygumu. Negi gali būti kitaip? Juk tai – ilgus metus besikartojanti tikrovė.