Kraštietę dailininkę, gintaro apdirbimo meistrę Eleną Augaitytę prisimenant
Įkelta:
2023-04-23
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.
Aprašymas

Silvija Zuokaitė, Bronius Zuokas ir Eugenija Zuokienė su giminaite Elena Augaityte.  Palanga. Apie 2010–2012 m. 

 

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Eugenijos Zuokienės asmeninio albumo nuotrauka
Aprašymas

Elena su mama Magdalena Augaitiene

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Iliustracija iš leidinio „Palangos gintaro muziejus: istorijos vadovas“. – Vilnius, 2016
Aprašymas

Elenos Augaitytės kaklo papuošalas ir auskarai. 1971 m.

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Keturios merginos gimnazistės: pirma iš kairės – Nijolė Samoškaitė-Michelkevičienė, trečia – Elena Augaitytė. Kitos dvi nežinomos

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka
Aprašymas

Elena Augaitytė

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Elena Augaitytė jaunystėje

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Tauragės gimnazijos 7 klasė. Auklėtojas – Bronius Šimkevičius. Antroje eilėje pirma iš kairės stovi Nijolė Samoškaitė-Michelkevičienė, šalia jos – Elena Augaitytė

 

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.
Aprašymas

Elenos Augaitytės diplominis darbas – skulptūra „Berniukas jūreivis“ (1955 m.), saugoma tėviškėje, Dauglaukyje, Zuokų namuose

Šiomis dienomis sukanka 95 metai, kai Kuisių kaime gimė dailininkė, skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė Elena Augaitytė (1928 04 22–2021 01 09).

Tauragės B.Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje renkama ir saugoma informacija apie iškilius kraštiečius. Deja, apie Palangoje gyvenusią dailininkę kraštotyros fonde buvo tik trumpi biografiniai aprašai. Dėkojame Dauglaukyje gyvenančiai Eugenijai Zuokienei, kuri mielai pasidalijo savo tetos nuotraukomis ir užrašė prisiminimus apie ją. Įdomūs pačios E. Augaitytės atsiminimai apie savo šeimos vargus baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir perkeltųjų dalią po jo.

Nuotrauka
augaityte
Eugenijos Zuokienės asmeninio albumo nuotrauka

Elena Augaitytė mokėsi Dauglaukio pradinėje mokykloje ir Tauragės gimnazijoje. Po to studijavo skulptūrą Kauno taikomosios dailės institute. 

Savo atsiminimuose E. Zuokienė rašė: „Mano teta, mamytės sesuo Elena Augaitytė mokymąsi Tauragės gimnazijoje buvo nutraukusi 1944–1945 m., kai visa šeima buvo išvaryta į Vokietiją. Sunkiais pokario metais mokymąsi vėl atnaujino. Tauragėje kambarį nuomojosi pas Kaminskus, dar Jovaruose pas kažką, bet daugiausia pas Samoškienę, su kurios dukra Nijole Samoškaite (vėliau – Michelkevičiene), mokėsi vienoje klasėje. 

Nuotrauka
augaityte
Iliustracija iš leidinio „Palangos gintaro muziejus: istorijos vadovas“. – Vilnius, 2016

Baigusi mokyklą įstojo į Dailės institutą, kuris iš pradžių buvo Kaune, o paskutinius metus jau mokėsi Vilniuje. Mokydamasi labai vargo, nes iš namų mažai ką galėjo atsivežti, be to, kelionė iki Vilniaus būdavo sudėtinga, ne tokia, kaip dabar. Gerai, kad dar gaudavo nors ir nedidelę stipendiją. Parvažiuodavo pora kartų per metus ir visada stengdavosi sutaupiusi ir atstovėjusi eilėse nupirkti ką nors parvežti – tai cukraus, tai ryžių, tai ką nors saldaus mums, sesers vaikams. Jos šeima – mamutė ir mažasis broliukas – gyveno kartu su vyresniosios sesers šeima. Rengdavosi iš senų drabužių persiūtais drabužėliais ir sakydavo, kad beveik visos tokios vargšės būdavo. Iš pradžių nuomojosi su drauge kambariuką, o Vilniuje jau gavo bendrabutį.

Nuotrauka
augaityte

Kažkiek prisidurdavo piešdama, bet tam priemonės irgi būdavo brangios. Visą laiką buvo kukli ir apsieidavo su mažais ištekliais.“ 

E. Augaitytė 1955 m. Vilniuje, Lietuvos dailės institute, apgynė diplominį darbą ir buvo paskirta nuolatiniam darbui į Palangą. Dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinato etalonų kūrimo gintaro ceche. 

Nuotrauka
augaityte

E. Zuokienė apie tą laikotarpį rašo: „Jau ir namai buvo arčiau, ir atlyginimas didesnis, todėl mums, vaikams, parveždavo įvairių knygelių, kad tik mes mokytumės ir stengtumės piešti, skaityti. Vėliau nusiveždavo į Palangą, pabūdavome prie jūros. Apie 1965 m. mes jau buvom matę „Eglę žalčių karalienę“, „Jūratę ir Kastytį“, pabuvoję ant Birutės kalno ir parke.

Nors buvo kukli ir nedrąsi, susitaupiusi pinigų, apie 1973–1974 m. nusipirko „Žigulius“. Tada beveik kas savaitgalį atvažiuodavo į tėviškę. Veždavo mamutę ir mūsų šeimą apžiūrėti įžymesnių Žemaitijos vietų. Labai mėgo vairuoti ir tai darė iki pat senatvės. Įsigijusi kooperatinį butą labai džiaugėsi, prisimindama sunkius studijų metus ir pokario vargus.“

Nuotrauka
augaityte

Gintaro ceche dailininkė kūrė etalonus, pagal kuriuos buvo daromi masiniai gaminiai pramoninei gamybai, gintarinius papuošalus, suvenyrus, kitus gintaro dirbinius. Savo darbuose stengėsi maksimaliai atskleisti natūralų gintaro grožį. Ji gerai žinojo gintaro medžiagos specifines savybes. Kūrinio idėją jai padiktuodavo pats gintaras, jo gabalėlių forma, spalva, vidinė tekstūra, atspalvių ritmas. Darbuose atskleidžiami jautrūs gintaro spalvos deriniai, išryškinamos natūralios medžiagos morfologinės faktūros.

E. Augaitytės apžvalginė gintaro dirbinių paroda Palangos gintaro muziejuje buvo eksponuota 1971 m. vasario 5 d. Tai buvo pirmoji trumpalaikė paroda, surengta Palangos gintaro muziejuje nuo jo įkūrimo pradžios. Tuo metu dailininkės kūriniai jau buvo eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, Londone, Briuselyje, Bratislavoje, Leipcige, Monrealyje, Osakoje, JAV miestuose).

Kraštietė buvo Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narė. 

Mirė 2021 m. sausio 9 d. Palangoje. Palaidota tėviškėje, Pajūrėlio kapinėse.

E. Augaitytės prisiminimai apie šeimą karo ir pokario metu:

„Gyvenome Tauragės valsčiaus Kuisių kaime. Mūsų šeima buvo: tėvai – Vincas Augaitis, Petro (g. 1874 m.) ir Magdalena Augaitienė (g. 1901 m.), vaikai – Zofija Augaitytė – (g. 1927 m.), Elena Augaitytė (g. 1928 m.), Antanas Augaitis (g. 1943 m.). Pas mus gyveno ir Petras Augaitis – tėtuko brolis.

Nuotrauka
augaityte
Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka

1944 m. spalio 10 d. Tauragę užėmė rusai. Nuo to laiko tėtukas ir dėdė Petras kiekvieną rytą vokiečių kareivių buvo išvaromi vežti spygliuotų vielų prie fronto linijos. Su mūsų arkliais ir vežimu. Vakare vežėjus paleisdavo namo, o arklius pasilikdavo. Taip buvo ir spalio 18 rytą, o po pietų beveik visus kaimo žmones išvarė iš namų į Vokietiją. Mamutę su broliuku užsodino ant kaimynų vežimo, mudvi [su sese] išėjome pėsčios. Po kelių savaičių kelionėje broliukas susirgo tymais, jį atėmė iš mūsų ir nuvežė į kažkokią ligoninę. Mums nepasakė kur. Tai atsitiko Braunsbergo mieste.

Marienburge sužinojome, kad tėtuką iš namų išvarė viena diena vėliau už mus ir jis važiuoja įkandin mūsų, vienos dienos atstumu. Mes pasilikom nuo savo bendrakeleivių ir visą dieną paplentėj laukėm jo atvažiuojančio. Ta vežimų kolona į Marienburgą vakare atvyko, bet tėtuko joje nebuvo: susirgo paskutinis kareivių numainytas arklys, ir tėtį bei dėdę Petrą pasodino į traukinį ir nuvežė gilyn į Vokietiją. 

Gruodžio pradžioje pasiekėme Pomeraniją. Mus apgyvendino pas būrus Noištetino (kr. Neustetin) apskrity, Noikoprieben (Neukoprieben) kaime. Prieš pat rusams užimant (kovo 4 d.) suradom broliuką bombarduojamo Doiče Krone (Deutsche Krone) miesto ligoninėj.

Nuotrauka
augaityte
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.

Rusai mus pavarė atgal per Lenkiją. Ilgą laiką išbuvome perkeltųjų stovykloj Brombergo (Bytgoše) mieste. Gegužės mėnesį traukiniu grįžom namo. 

Kaimą radom be žmonių ir tuščią. Visą kelionę alkom, šalom, vargom, o namuose kurį laiką gyvenom visai pusbadžiu.

Po ilgo laiko grįžo dėdė Petras. Tėtuko nesulaukėme – ? miestelyje po operacijos (kraujo vėžys) jis mirė. Ten ir palaidotas.

Užrašyta: 2000 m., Palanga

Nuotrauka
nuotrauka
Nuotrauka
paroda
Įkelta:
2023-12-11
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ kviečia į Fotografijos galeriją, kurioje gruodžio 14 d., 17 val. bus atidaryta Virgilijaus Usinavičiaus-Augulio fotografijų serija „Rūko alchemija“. Renginyje dalyvaus ir parodos autorius.
Nuotrauka
sostine
Linos Buchlickajos ir Juozo Petkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2023-12-11
Po daugybės renginių, performansų, aukšto meno ir pasaulinio lygio atlikėjų, po labai ypatingų metų Tauragė tarė „Stop“.  Tauragės kultūros rūmuose surengtas iškilmingas Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023 uždarymo renginys – „Kultūros muitinė. STOP“.
Nuotrauka
duetas
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-07
Dainavimas žmonių kelius kartais suveda netikėtai. Panaši smagi situacija nutiko ir draugėms Kamilei Šlepavičiūtei ir Martynai Juozupaitytei, šiemet tapusioms bendraklasėmis ir dainuojančioms duetu. Gimnazijos antrokes kartu dainuoti paskatino muzikos mokytoja. O šiuo metu merginų laukia nemenkas iššūkis – pasiruošti ir dalyvauti „Dainų daineles“ konkurse.
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-01
Nepaisant prasidedančio ankstyvo pasiruošimo Kalėdoms, artėjantis advento laikotarpis po truputį į visų širdis atneša džiugesį, vidinę ramybę. Įpusėjus lapkričiui prasideda advento vainikų pynimo edukacijos, primenančios gilias šio laikotarpio tradicijas. Kokios jos ir ką reiškia, plačiau papasakoti sutiko Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro vedėja, renginių organizatorė-edukatorė Jurgita Brazauskienė.
Nuotrauka
regina
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-30
Regina Fominichienė save laiko tikra tauragiške, nors yra gimusi Skaudvilėje. O ir daugelis tauragiškių ją pažįsta, bent jau iš matymo – ją galima sutikti įvairiuose renginiuose, o ir gatvėje jos šypsena šviečia iš tolo. Savo amžiaus ji neslepia: Reginai – 68-eri, tačiau ją matydamas supranti, kad amžius nesvarbus, jei eini per gyvenimą atvira širdimi. O dabar visą gyvenimą poeziją mėgusi moteris tapo slemere. Ir jai puikiai sekasi!
Nuotrauka
renata
Renatos Karvelis feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Renata Karvelis, tauragiškiams jau puikiai žinoma įvairių kultūrinių renginių ir akcijų organizatorė, performansų kūrėja, rašytoja, menininkė, išleido knygą „mOterOs“, kurioje – ironiški, provokuojantys, nenuspėjami eilėraščiai, apimantys moteriškumo temas, jas atskleidžiantys įvairiuose kontekstuose – nuo šeimos iki virtualybės ar biurokratijos profesiniame gyvenime. Juose gausu kritikos šiuolaikinio pasaulio detalėms, vis dar dažnai pasitaikančioms vyrų ir moterų nelygybės apraiškoms. Lapkričio 9-ąją knyga pristatyta B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje. 
Nuotrauka
kvartetas
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-11-22
Kartu su rudeniu į Tauragę atėjusi kasmetinė teatro šventė „Kvartetas“ teatro mėgėjams vėl suteikė džiaugsmo. Šįkart festivalio spalva buvo ruda. Pasirodo, ruda gaunama sumaišius žalią su raudona, be to, ją mėgstantys žmonės nevengia sunkaus darbo... Taigi festivalis sužibėjo visomis spalvomis ir jų atspalviais. Festivalio sumanytoja ir puoselėtoja, Tauragės liaudies teatro režisierė Genovaitė Urmonaitė džiaugiasi – festivalis pavyko šimtu procentų ir įkvėpė naujiems darbams.
Nuotrauka
saulekalnis
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-15
Spalio 27 dieną folkloro ansamblio „Saulėkalnis“ nariai susirinko paminėti ne tik penkerių metų veiklos sukakties, bet ir sudalyvauti naujų kolektyvo narių krikštynose. Prieš penkerius metus spalio 19-ąją susibūręs ansamblis savo dainomis ne tik džiugina Tauragės kraštą, bet garsina jį ir už rajono ribų.
Nuotrauka
kvartetas
Godos Virbickaitės nuotrauka 
Įkelta:
2023-11-09
Su rudeniu į Tauragę ateina ir kasmetinė teatro šventė – tokia pat ir kitokia, bent jau festivalio spalva. Šįkart festivalio spalva ruda. Atrodo tamsu? Ogi sužinojome, kad ruda gaunama sumaišius žalią su raudona... Taigi festivalis sužibės visomis spalvomis ir jų atspalviais. Pakalbinome festivalio sumanytoją ir puoselėtoją, Tauragės liaudies teatro režisierę Genovaitę Urmonaitę.
Nuotrauka
aukso vainikas
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-10-29
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre surengta XIX liaudies vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrų kūrinių regioninė konkursinė paroda dėl „Aukso vainiko“ nominacijos, kurią 2005 m. įsteigė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Regioniniame ture pirmoji vieta skirta batakiškei Onai Paulauskienei.
Nuotrauka
piliakalniai
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-10-28
Spalio 19-osios vakarą Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje vyko fotomenininko Alberto Švenčionio fotografijų parodos „Piliakalniai ir legendos“ bei fotografijų albumo „Būtsargiai“ pristatymas. Nespėjusieji į pristatymą parodą galės apžiūrėti iki lapkričio 10-osios. 
Nuotrauka
rita
Tauragės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-10-22
Spalio 25-ąją, 17 val., Tauragės krašto muziejaus Etnografijos ekspozicijoje vyks Ritos Balkutės paskaita „Vėlių laikas: apeigos ir mirties augalai“. Tai tęstinio muziejaus projekto „Vėlių mėnuo“, skirto bendruomenės edukavimui Vėlinių laikotarpiu, renginys.
Nuotrauka
norkaiciai
Bronislovo Ambrozo nuotraukos
Įkelta:
2023-10-22
Spalio 14-ąją Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro folkloro ansamblis „Saulėkalnis“ su vadove Jolanta Kažukauskiene iš Joniškio kultūros centre vykusio respublikinio konkurso „Aušta aušrelė“ grįžo laimėję pirmąją vietą. Kitą savaitę penkerių metų gyvavimo sukaktį minėsiantis kolektyvas šiame konkurse dalyvavo pirmą kartą ir labai sėkmingai. Tarp 13-os stipriausių šalies kolektyvų geriausiai įvertintiems tauragiškiams atiteko ir piniginė premija.
Nuotrauka
pleneras
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-10-20
Tauragėje birželį surengtas menininkų pleneras „Laiko ženklai skulptūrose“ apjungė iš įvairių Lietuvos miestų šešis menininkus, gebančius prakalbinti ne tik medį, bet ir akmenį. Per penkias dienas jie sukūrė vieną akmens ir penkias medžio skulptūras. Svarstyta, kur statyti medžio skulptūras, ir nuspręsta jas įkurdinti parke prie Jūros gatvės. 
Nuotrauka
foto
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-10-16
Mažeikių muziejuje paskelbti jau 15-us metus rengiamo tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys“ laureatai. Tarp jų – ir tauragiškis fotografas Vytautas Butkus, konkursui pateikęs keletą fotografijų iš savo kelionės į Černobylį, kur prieš 37-erius metus įvyko didžiausia pasaulyje atominės jėgainės avarija, turėjusi globalaus masto pasekmių. 
Nuotrauka
karieta
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-13
Tarp Tauragės savivaldybės ir pašto pastatų neseniai sutvarkytame plote, akmenimis grįstoje aikštelėje, pastatyta ir tauragiškiams pristatyta kalvio Kęstučio Plyskaičio sukurta pašto karieta. Šis monumentas skirtas pašto 180 metų sukakčiai paminėti.  Šventės metu prisiminta istorija, žymūs žmonės, lankęsi pašte. 
Nuotrauka
elvis
B. Baltrušaitytės bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-09-26
ELVIS (elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema) autobusas – tai po įvairius Lietuvos miestus ir atokiausius kaimus keliaujanti biblioteka, skirta vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunku skaityti. Praėjusią savaitę ELVIS autobuso komanda atvyko į Tauragę.  
Nuotrauka
Stasys Eidrigevičius 
Ignacy Eidrigevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-20
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 21 d. 17.00 val. kviečia į Tauragės pilį – naujoje muziejaus parodų erdvėje bus pristatyta Stasio Eidrigevičiaus iliustracijų paroda „Keliaujanti vaizduotė“. Atidaryme dalyvaus pats parodos autorius, o parodą parengė Panevėžyje besikuriančio Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) komanda. Parodos kuratorė Lina Albrikienė, parodos architektas Darius Baliukevičius.
Nuotrauka
skaudvile
Vido Bičkaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Šį savaitgalį jau 14-us metus skaudviliškiai organizuoja miesto šventę, truksiančią dvi dienas. Šiais metais bus prisiminta krašto istorija ir daug kur atsispindės faktas, kad Skaudvilėje buvo vienas didžiausių arklių turgų Europoje, sakė bendruomenės „Skaudvilės kraštas“ pirmininkas Vidas Bičkus.
Nuotrauka
vasaros skaitymo issukis
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, šalyje jau aštuntus metus organizuotas tradicinis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkiu siekiama skatinti visuomenę domėtis literatūra, skaitymu. Šiemet priėmusieji iššūkį įvairaus amžiaus žmones buvo kviečiami perskaityti 5-ias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas-užduotis ir registruotis savarankiškai arba artimiausioje bibliotekoje. Tauragėje šioje prasmingoje akcijoje dalyvavo net 1955 skaitytojai. Pasiryžusieji dalyvauti iššūkyje ir jį įveikusieji varžytuvių pabaigoje apdovanoti vertingais prizais. Laimėtojai išrinkti burtų keliu. 
Nuotrauka
lauksargiai
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-09
Pernai per šalį praėjus desovietizacijos bangai, Tauragės rajone demontuoti 4 sovietiniai paminklai. Daugelyje vietų taip ir liko tuščia, o štai Lauksargiuose rugsėjo pradžioje pastatytas naujas paminklas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Šia naujiena socialiniame tinkle pasidžiaugęs Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės pavaduotojas-vyriausiasis rinkinių kuratorius Darius Kiniulis užsiminė ir apie rašomą knygą, kurioje nuguls krašto istorijos faktai, nuotraukos, padavimai.
Nuotrauka
posmai
Daivos Genienės ir literatų klubo „Žingsniai“ nuotraukos
Įkelta:
2023-09-04
Šiltos emocijos, daug džiugių susitikimų ir sielą gaivinančios poezijos – taip galima būtų trumpai apibūdinti tradicinį, 10-ąjį respublikinį poezijos vakarą „Saulėlydžio posmai“, papuošusį Tauragės kultūros centro prieigas. Šiųmetį renginį, ko gero, galima vadinti rekordiniu: jame dalyvavo net 60 kūrėjų, suvažiavusių net iš 15-os šalies vietų. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Kartu su lietuviais ir kitomis Tauragėje gyvenusiomis tautomis miesto veidą kūrė ir žydai. 1939 m. surašymo duomenimis, Tauragėje buvo 10 561 gyventojas,  iš jų – apie 4000 žydų. 1970 m. gyventojų buvo 19 500, iš jų 14 žydų… Holokaustas ilgametę Tauragės žydų bendruomenę visiškai sunaikino vos per keletą mėnesių. Saugodamas istorinę atmintį ir puoselėdamas žydų kultūros paveldą, Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 5 d., 15 val., kviečia į Pilies menes – į edukacinį susitikimą su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene „Šalom, Taurage!“.