Kraštietę dailininkę, gintaro apdirbimo meistrę Eleną Augaitytę prisimenant
Įkelta:
2023-04-23
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.
Aprašymas

Silvija Zuokaitė, Bronius Zuokas ir Eugenija Zuokienė su giminaite Elena Augaityte.  Palanga. Apie 2010–2012 m. 

 

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Eugenijos Zuokienės asmeninio albumo nuotrauka
Aprašymas

Elena su mama Magdalena Augaitiene

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Iliustracija iš leidinio „Palangos gintaro muziejus: istorijos vadovas“. – Vilnius, 2016
Aprašymas

Elenos Augaitytės kaklo papuošalas ir auskarai. 1971 m.

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Keturios merginos gimnazistės: pirma iš kairės – Nijolė Samoškaitė-Michelkevičienė, trečia – Elena Augaitytė. Kitos dvi nežinomos

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka
Aprašymas

Elena Augaitytė

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Elena Augaitytė jaunystėje

,
Nuotrauka
augaityte
Aprašymas

Tauragės gimnazijos 7 klasė. Auklėtojas – Bronius Šimkevičius. Antroje eilėje pirma iš kairės stovi Nijolė Samoškaitė-Michelkevičienė, šalia jos – Elena Augaitytė

 

,
Nuotrauka
augaityte
Nuotraukos autorius:
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.
Aprašymas

Elenos Augaitytės diplominis darbas – skulptūra „Berniukas jūreivis“ (1955 m.), saugoma tėviškėje, Dauglaukyje, Zuokų namuose

Šiomis dienomis sukanka 95 metai, kai Kuisių kaime gimė dailininkė, skulptorė, gintaro apdirbimo meistrė Elena Augaitytė (1928 04 22–2021 01 09).

Tauragės B.Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje renkama ir saugoma informacija apie iškilius kraštiečius. Deja, apie Palangoje gyvenusią dailininkę kraštotyros fonde buvo tik trumpi biografiniai aprašai. Dėkojame Dauglaukyje gyvenančiai Eugenijai Zuokienei, kuri mielai pasidalijo savo tetos nuotraukomis ir užrašė prisiminimus apie ją. Įdomūs pačios E. Augaitytės atsiminimai apie savo šeimos vargus baigiantis Antrajam pasauliniam karui ir perkeltųjų dalią po jo.

Nuotrauka
augaityte
Eugenijos Zuokienės asmeninio albumo nuotrauka

Elena Augaitytė mokėsi Dauglaukio pradinėje mokykloje ir Tauragės gimnazijoje. Po to studijavo skulptūrą Kauno taikomosios dailės institute. 

Savo atsiminimuose E. Zuokienė rašė: „Mano teta, mamytės sesuo Elena Augaitytė mokymąsi Tauragės gimnazijoje buvo nutraukusi 1944–1945 m., kai visa šeima buvo išvaryta į Vokietiją. Sunkiais pokario metais mokymąsi vėl atnaujino. Tauragėje kambarį nuomojosi pas Kaminskus, dar Jovaruose pas kažką, bet daugiausia pas Samoškienę, su kurios dukra Nijole Samoškaite (vėliau – Michelkevičiene), mokėsi vienoje klasėje. 

Nuotrauka
augaityte
Iliustracija iš leidinio „Palangos gintaro muziejus: istorijos vadovas“. – Vilnius, 2016

Baigusi mokyklą įstojo į Dailės institutą, kuris iš pradžių buvo Kaune, o paskutinius metus jau mokėsi Vilniuje. Mokydamasi labai vargo, nes iš namų mažai ką galėjo atsivežti, be to, kelionė iki Vilniaus būdavo sudėtinga, ne tokia, kaip dabar. Gerai, kad dar gaudavo nors ir nedidelę stipendiją. Parvažiuodavo pora kartų per metus ir visada stengdavosi sutaupiusi ir atstovėjusi eilėse nupirkti ką nors parvežti – tai cukraus, tai ryžių, tai ką nors saldaus mums, sesers vaikams. Jos šeima – mamutė ir mažasis broliukas – gyveno kartu su vyresniosios sesers šeima. Rengdavosi iš senų drabužių persiūtais drabužėliais ir sakydavo, kad beveik visos tokios vargšės būdavo. Iš pradžių nuomojosi su drauge kambariuką, o Vilniuje jau gavo bendrabutį.

Nuotrauka
augaityte

Kažkiek prisidurdavo piešdama, bet tam priemonės irgi būdavo brangios. Visą laiką buvo kukli ir apsieidavo su mažais ištekliais.“ 

E. Augaitytė 1955 m. Vilniuje, Lietuvos dailės institute, apgynė diplominį darbą ir buvo paskirta nuolatiniam darbui į Palangą. Dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinato etalonų kūrimo gintaro ceche. 

Nuotrauka
augaityte

E. Zuokienė apie tą laikotarpį rašo: „Jau ir namai buvo arčiau, ir atlyginimas didesnis, todėl mums, vaikams, parveždavo įvairių knygelių, kad tik mes mokytumės ir stengtumės piešti, skaityti. Vėliau nusiveždavo į Palangą, pabūdavome prie jūros. Apie 1965 m. mes jau buvom matę „Eglę žalčių karalienę“, „Jūratę ir Kastytį“, pabuvoję ant Birutės kalno ir parke.

Nors buvo kukli ir nedrąsi, susitaupiusi pinigų, apie 1973–1974 m. nusipirko „Žigulius“. Tada beveik kas savaitgalį atvažiuodavo į tėviškę. Veždavo mamutę ir mūsų šeimą apžiūrėti įžymesnių Žemaitijos vietų. Labai mėgo vairuoti ir tai darė iki pat senatvės. Įsigijusi kooperatinį butą labai džiaugėsi, prisimindama sunkius studijų metus ir pokario vargus.“

Nuotrauka
augaityte

Gintaro ceche dailininkė kūrė etalonus, pagal kuriuos buvo daromi masiniai gaminiai pramoninei gamybai, gintarinius papuošalus, suvenyrus, kitus gintaro dirbinius. Savo darbuose stengėsi maksimaliai atskleisti natūralų gintaro grožį. Ji gerai žinojo gintaro medžiagos specifines savybes. Kūrinio idėją jai padiktuodavo pats gintaras, jo gabalėlių forma, spalva, vidinė tekstūra, atspalvių ritmas. Darbuose atskleidžiami jautrūs gintaro spalvos deriniai, išryškinamos natūralios medžiagos morfologinės faktūros.

E. Augaitytės apžvalginė gintaro dirbinių paroda Palangos gintaro muziejuje buvo eksponuota 1971 m. vasario 5 d. Tai buvo pirmoji trumpalaikė paroda, surengta Palangos gintaro muziejuje nuo jo įkūrimo pradžios. Tuo metu dailininkės kūriniai jau buvo eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (daugelyje buvusios Sovietų Sąjungos respublikų, Londone, Briuselyje, Bratislavoje, Leipcige, Monrealyje, Osakoje, JAV miestuose).

Kraštietė buvo Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narė. 

Mirė 2021 m. sausio 9 d. Palangoje. Palaidota tėviškėje, Pajūrėlio kapinėse.

E. Augaitytės prisiminimai apie šeimą karo ir pokario metu:

„Gyvenome Tauragės valsčiaus Kuisių kaime. Mūsų šeima buvo: tėvai – Vincas Augaitis, Petro (g. 1874 m.) ir Magdalena Augaitienė (g. 1901 m.), vaikai – Zofija Augaitytė – (g. 1927 m.), Elena Augaitytė (g. 1928 m.), Antanas Augaitis (g. 1943 m.). Pas mus gyveno ir Petras Augaitis – tėtuko brolis.

Nuotrauka
augaityte
Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka

1944 m. spalio 10 d. Tauragę užėmė rusai. Nuo to laiko tėtukas ir dėdė Petras kiekvieną rytą vokiečių kareivių buvo išvaromi vežti spygliuotų vielų prie fronto linijos. Su mūsų arkliais ir vežimu. Vakare vežėjus paleisdavo namo, o arklius pasilikdavo. Taip buvo ir spalio 18 rytą, o po pietų beveik visus kaimo žmones išvarė iš namų į Vokietiją. Mamutę su broliuku užsodino ant kaimynų vežimo, mudvi [su sese] išėjome pėsčios. Po kelių savaičių kelionėje broliukas susirgo tymais, jį atėmė iš mūsų ir nuvežė į kažkokią ligoninę. Mums nepasakė kur. Tai atsitiko Braunsbergo mieste.

Marienburge sužinojome, kad tėtuką iš namų išvarė viena diena vėliau už mus ir jis važiuoja įkandin mūsų, vienos dienos atstumu. Mes pasilikom nuo savo bendrakeleivių ir visą dieną paplentėj laukėm jo atvažiuojančio. Ta vežimų kolona į Marienburgą vakare atvyko, bet tėtuko joje nebuvo: susirgo paskutinis kareivių numainytas arklys, ir tėtį bei dėdę Petrą pasodino į traukinį ir nuvežė gilyn į Vokietiją. 

Gruodžio pradžioje pasiekėme Pomeraniją. Mus apgyvendino pas būrus Noištetino (kr. Neustetin) apskrity, Noikoprieben (Neukoprieben) kaime. Prieš pat rusams užimant (kovo 4 d.) suradom broliuką bombarduojamo Doiče Krone (Deutsche Krone) miesto ligoninėj.

Nuotrauka
augaityte
Dalios Bartušytės nuotrauka, 2022 m.

Rusai mus pavarė atgal per Lenkiją. Ilgą laiką išbuvome perkeltųjų stovykloj Brombergo (Bytgoše) mieste. Gegužės mėnesį traukiniu grįžom namo. 

Kaimą radom be žmonių ir tuščią. Visą kelionę alkom, šalom, vargom, o namuose kurį laiką gyvenom visai pusbadžiu.

Po ilgo laiko grįžo dėdė Petras. Tėtuko nesulaukėme – ? miestelyje po operacijos (kraujo vėžys) jis mirė. Ten ir palaidotas.

Užrašyta: 2000 m., Palanga

Nuotrauka
nuotrauka
Nuotrauka
Stasys Eidrigevičius 
Ignacy Eidrigevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-20
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 21 d. 17.00 val. kviečia į Tauragės pilį – naujoje muziejaus parodų erdvėje bus pristatyta Stasio Eidrigevičiaus iliustracijų paroda „Keliaujanti vaizduotė“. Atidaryme dalyvaus pats parodos autorius, o parodą parengė Panevėžyje besikuriančio Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) komanda. Parodos kuratorė Lina Albrikienė, parodos architektas Darius Baliukevičius.
Nuotrauka
skaudvile
Vido Bičkaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Šį savaitgalį jau 14-us metus skaudviliškiai organizuoja miesto šventę, truksiančią dvi dienas. Šiais metais bus prisiminta krašto istorija ir daug kur atsispindės faktas, kad Skaudvilėje buvo vienas didžiausių arklių turgų Europoje, sakė bendruomenės „Skaudvilės kraštas“ pirmininkas Vidas Bičkus.
Nuotrauka
vasaros skaitymo issukis
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, šalyje jau aštuntus metus organizuotas tradicinis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkiu siekiama skatinti visuomenę domėtis literatūra, skaitymu. Šiemet priėmusieji iššūkį įvairaus amžiaus žmones buvo kviečiami perskaityti 5-ias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas-užduotis ir registruotis savarankiškai arba artimiausioje bibliotekoje. Tauragėje šioje prasmingoje akcijoje dalyvavo net 1955 skaitytojai. Pasiryžusieji dalyvauti iššūkyje ir jį įveikusieji varžytuvių pabaigoje apdovanoti vertingais prizais. Laimėtojai išrinkti burtų keliu. 
Nuotrauka
lauksargiai
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-09
Pernai per šalį praėjus desovietizacijos bangai, Tauragės rajone demontuoti 4 sovietiniai paminklai. Daugelyje vietų taip ir liko tuščia, o štai Lauksargiuose rugsėjo pradžioje pastatytas naujas paminklas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Šia naujiena socialiniame tinkle pasidžiaugęs Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės pavaduotojas-vyriausiasis rinkinių kuratorius Darius Kiniulis užsiminė ir apie rašomą knygą, kurioje nuguls krašto istorijos faktai, nuotraukos, padavimai.
Nuotrauka
posmai
Daivos Genienės ir literatų klubo „Žingsniai“ nuotraukos
Įkelta:
2023-09-04
Šiltos emocijos, daug džiugių susitikimų ir sielą gaivinančios poezijos – taip galima būtų trumpai apibūdinti tradicinį, 10-ąjį respublikinį poezijos vakarą „Saulėlydžio posmai“, papuošusį Tauragės kultūros centro prieigas. Šiųmetį renginį, ko gero, galima vadinti rekordiniu: jame dalyvavo net 60 kūrėjų, suvažiavusių net iš 15-os šalies vietų. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Kartu su lietuviais ir kitomis Tauragėje gyvenusiomis tautomis miesto veidą kūrė ir žydai. 1939 m. surašymo duomenimis, Tauragėje buvo 10 561 gyventojas,  iš jų – apie 4000 žydų. 1970 m. gyventojų buvo 19 500, iš jų 14 žydų… Holokaustas ilgametę Tauragės žydų bendruomenę visiškai sunaikino vos per keletą mėnesių. Saugodamas istorinę atmintį ir puoselėdamas žydų kultūros paveldą, Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 5 d., 15 val., kviečia į Pilies menes – į edukacinį susitikimą su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene „Šalom, Taurage!“. 
Nuotrauka
genutes spektaklis
Genovaitės Urmonaitės asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-09-02
Ak, tos tradicijos! Kaip įsiveržė 2005-aisiais su spektakliu Žemaitės „Trys mylimos“ į Jūros gatvėje stovinčią Košių sodybą, taip ir nerimsta... „Okupuotos“ buvo Agutės ir Zenono Radvilų, Rimutės ir Vaclovo Karbauskių, Danguolės ir Raimondo Ramanauskų, Petro Dedūros sodybos. Ir vis su naujom premjerom, su kokia nors vakaro staigmena, gausa žiūrovų ir visiškai neliūdint, kad baigiasi vasara.
Nuotrauka
laiko zenklai
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-08-19
Smagi rugpjūčio popietė Tauragės kultūros centro prieigose – ten surengtame renginyje „Laiko ženklai“ susiliejo poezija, muzika ir fotografija. 
Nuotrauka
zoline
Tomo Kalašinsko nuotrauka
Įkelta:
2023-08-19
Nuo medžių žemėn bumbsi raudonskruosčiai obuoliai, prinokusios slyvos jaukiai supasi ant šakų, vėjyje banguoja javai. Palengva būriuojasi gandrai, jau tuoj tuoj jie išskirs, mums palikę tik kleketavimo prisiminimus… Gamta ruošiasi rimčiai ir dovanoja mums gausų derlių. Tad lentynos pildosi atsargomis žiemai. Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti dar ikikrikščioniškais laikais ir buvo susijusi su padėka už gausų derlių, kuris užaugo per vasarą. Žolinės metu renkami žolynai, jais puošiami namai. Tikėta, kad tądien nuskinti žolynai saugos namus ir šeimynas visus metus, o jų kvapas suteiks vilties ir drąsos įveikti sunkumus. Yra tekę girdėti tokį posakį: jei per Žolines neturėsi rankose gėlių, velnias uodegą įkiš... Žolinė daug kur minėta ir Tauragės rajone: Dauglaukyje, Aukštupiuose, Skaudvilėje ir kitur. 
Nuotrauka
nuotrauka
Pauliaus Žižliausko nuotrauka
Įkelta:
2023-08-10
Šį savaitgalį jau šeštą kartą vyksiantis muzikos ir menų festivalis „Menų Festas“ užims Tauragės pilies erdves. Festivalis kiekvienais metais plečiasi ir Tauragei švenčiant Lietuvos kultūros sostinės metus grįžta su programa, kuri turėtų nepalikti abejingų.
Nuotrauka
nuotrauka
Mortos Mikutytės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-10
Jau rugpjūčio 10 d., 20 val., tauragiškių laukia geros energijos ir kūrybiškumo pliūpsnis – Tauragės pilyje vyks performatyviosios poezijos varžybos „Slemas su ragais‘23“. Nuo 2019 metų vykstantis renginys – kasmet vis populiaresnis.  
Nuotrauka
nuotrauka
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-08-07
Jau dvyliktus metus Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka visus poezijos ir muzikos mylėtojus tradiciškai pakvietė „Prie garažų“, kur buvo galima mėgautis poezija ir muzika. Į laukiamiausią bibliotekos renginį susirinko rekordiškai daug žiūrovų. Buvo dainų, buvo istorijų, buvo juoko ir ašarų... Buvo geras vakaras!   
Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-27
Birželio pabaigoje Tauragės gatvėse buvo galima sutikti išties išskirtinę moterį. Praeivių akis traukė jos ryškiai raudona suknelė, rankų darbo papuošalai – megzti raudonai balti karoliai ir medžiaginiai tautiniais baltarusių raštais siuvinėti auskarai, o labiausiai – šukuosena: trumpai kirpti jos plaukai buvo nudažyti raudonai ir baltai – Baltarusijos vėliavos spalvomis. Turbūt ne vienam ją sutikusiam kilo klausimas – kas ji tokia? Tai va, ta moteris apsilankė ir „Tauragės žiniose“. Susipažinome: ji – Galina Bottcher-Treschkova, baltarusė, jau per keturis dešimtmečius gyvenanti Vokietijoje, tačiau savo gimtosios šalies neužmiršusi ir visomis išgalėmis kovojanti už jos laisvę. O į Tauragę ją atvedė pažintis su baltarusių žurnalistu ir poetu Konstantinu Severinecu, mūsų mieste praleidusiu keletą jaunystės metų, pamilusiu Tauragę ir net skyrusiu jai eiles. Nors jo jau nebėra tarp gyvųjų, Galina jo šeimai pažadėjo aplankyti Tauragę.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-07-14
Šeštadienį Lauksargių padangę drebino vasaros kaimo šventės garsai. Suaugusieji galėjo pasiklausyti puikių koncertų, o mažųjų laukė pramogos batutuose bei animatorės.
Nuotrauka
norkaiciai
Bronislovo Ambrozo nuotrauka
Įkelta:
2023-07-07
Smagiai prabėgusi Norkaičių kaimo šventė turėjo net dvi progas – tai buvo ne tik kasmetinė šventė „Šypsausi savo kaimui“, bet ir baigiamoji projekto „Prakalbintų puodynių paslaptys“ dalis.
Nuotrauka
pleneras
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-07
Visą savaitę vykęs pleneras „Laiko ženklai skulptūrose“ šiandien tauragiškius kviečia į uždarymo renginį.
Nuotrauka
jonines
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-30
Ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventė – Joninės – turi labai senas tradicijas. Rašytiniuose šaltiniuose jos pirmą kartą paminėtos XIV a. Senovės lietuviai vietoj šiandieninių Joninių šventė Rasos šventę. Joninės Tauragėje minėtos ne tik Taurų parke, bet ir bendruomenėse. O Pilies aikštėje net dvi naktis džiugino įspūdinga šviesų instaliacija „Kultūros vainikas“. 
Nuotrauka
KVADRATU
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-12
Iki spalio 15-osios vyksiantis menų festivalis KVADRATU organizuojamas jau penktus metus ir apjungia profesionalaus meno žanrus: medijų meną, instaliaciją, skulptūrą, performansą, šiuolaikinį šokį ir kita bei visai vasarai paverčiantis Tauragės miesto erdves fotografijos galerija po atviru dangumi. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ organizuojamas festivalis šiemet įsilieja į „Tauragės – Lietuvos kultūros sostinės 2023“ programą. 
Nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2023-06-02
Paskutinį pavasario penktadienį Skaudvilėje siautė tikra muzikos fiesta – vyko net du muzikos festivaliai, abu turinys senas tradicijas ir pamėgti ne tik skaudviliškių. Vasarą muzikos mėgėjai pasitiko su jaunųjų atlikėjų festivaliu „Jaunasis talentas‘23“. Tuo muzikos šventė Skaudvilėje nesibaigė – jau po kelių valandų prasidėjo kitas festivalis – ilgametes tradicijas turintis respublikinis „Alio, talentai!“.
Nuotrauka
frejus
Arūno Baltėno nuotrauka
Įkelta:
2023-05-31
Iš Tauragės kilusio skulptūros genijaus Edmundo Frėjaus (1949–2009), garsėjusio unikalia technika kurti iš įkaitintos geležies, kūrinių paroda, pavadinta „Metalo alchemija. Edmundo Frėjaus sugrįžimas“, birželio 3-ąją, 16 val., pristatoma Pilyje. Kadaise autorius mokėsi čia buvusioje I-ojoje vidurinėje mokykloje. Pats Edmundas apie savo paauglystę yra sakęs: „Būdamas 14 metų Tauragėje pradėjau dirbti Makso Preso kalvėje mokiniu „gizeliu“, nuo to laiko su kalvyste nesiskyriau“, dažnai pabrėždavo savo žemaitišką kilmę. Tad tam tikra, simboline, prasme E. Frėjaus „neskraidančios paukštės“ sugrįžta ten, kur išsiskleidė menininko sparnai. Viena čia ir liks – skulptūrą „Moteris su sparnais“ skulptoriaus dukros padovanojo Tauragei, 16.30 val. ji bus atidengta.
Nuotrauka
21orkestrai4
Tauragės kultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Gegužės 13 d. Pilies aikštėje aidėjo orkestrų atliekamos melodijos – vyko X Lietuvos karinių orkestrų šventė „Muzika viena kalba“. Tauragiškiai išvydo kariuomenės, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų bei Sausumos pajėgų orkestrus. Šventė dovanojo unikalų reginį ir priminė apie karinių orkestrų ištakas – ar žinojote, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas įvyko 1919 metais būtent Tauragėje? 
Nuotrauka
metu bibliotekininke
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-07
Ką tik pasibaigusi 23-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo kupina renginių: bibliotekininkai keliavo, diskutavo, rungėsi protmūšiuose, rinko geriausias knygas, rengė susitikimus ir parodas. O paskutinis mėnesio penktadienis, kvalifikacijos diena, virto tikra švente – paskelbti Metų geriausieji, į svečius atvyko, ko gero, populiariausias ir protingiausias šuo Lietuvoje – Kuršis, kuris su savo šeimininke mokymus pavertė ne tik įdomiais, naudingais, bet ir žaismingais.
Nuotrauka
jurgines sartininkuose
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Balandžio 23-iąją minimos Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė. Senovės Lietuvoje Jurginės būdavo reikšminga diena žemdirbiams ir arkliaganiams. Sekmadienį Sartininkų kultūros namuose Jurginių proga skambėjo gražios tradicinės liaudies dainos. Tradicijos nesibaigė vien dainomis – žaisti žaidimai, spėliotos mįslės ir prisiminti Jurginių posakiai.